Wielkość A A A
Kontrast A A

Nasze projekty

ART IS BETTER WITH YOU / SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ

Tekst kuratorski / Curator's statement

Interaktywne platformy i narzędzia cyfrowe oferują nam nowe możliwości tworzenia i doświadczania sztuki. Dzięki szerokiemu dostępowi do mediów i niezliczonym możliwościom storytellingowym, możemy oswajać nowych odbiorców z dziełami sztuki i sprawiać, że nasza kultura staje się bardziej włączająca i atrakcyjna niż kiedykolwiek. Jednocześnie wielu z nas odczuwa przesyt treściami cyfrowymi, na który nakłada się wszechobecne poczucie globalnego zagrożenia. Czerpanie radości z opowiadania historii w kręgu bliskich nam wspólnot to dziś główne źródło nadziei i normalności.

Instytucje kultury stają się kluczowymi graczami w procesie przemian, co zmusza je do modyfikowania swojego kodu genetycznego, wewnętrznych polityk i strategii programowych. Europejskie teatry, opery, muzea i galerie – te duże i małe – starają się dbać o to, aby cyfrowemu przyspieszeniu towarzyszyły nie tylko wysokie standardy profesjonalne i działania oparte na zrównoważonym rozwoju, lecz również, aby płynęły z nich wymierne korzyści dla lokalnych wspólnot. Dzięki progresywnym liderom i ich wysokim cyfrowym kompetencjom instytucje te są dziś wyspami ulgi i inspiracji na morzu chaosu i niepokoju.

SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ to dwudniowe wydarzenie online, podczas którego zaprezentujemy najbardziej innowacyjne praktyki cyfrowe prowadzone przez muzea, galerie i teatry, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych w programie Kreatywna Europa, oraz będziemy dyskutować o przyszłości kultury i sztuki w przestrzeni cyfrowej.

 

[English version]

Creative Europe Desk Poland & Andrzej Wajda Centre For Film Culture

ART IS BETTER WITH YOU

HOW EUROPEAN MUSEUMS AND THEATRES STARTED A NEW DIGITAL ERA IN CULTURE

Online Conference

DECEMBER 3-4 2020

Digital tools and immersive platforms open new ways of creating, distributing and experiencing art. Thanks to the richness of available media and unlimited storytelling opportunities we can share art pieces with new audiences, making culture more inclusive and exciting than ever before. 

On the other hand, there’s a growing notion of digital overwhelm, and an omnipresent feeling of global insecurity. Celebrating stories we can share despite everything with allies from communities we identify with seems like one of the most precious sources of hope and sanity.

Cultural institutions become actors of everyday change, and as such begin to transform their DNA, working habits and programming policies. European theatres, opera houses, museums and galleries, big and small, are making sure that digital revolution is followed not only by professional excellence and sustainable practices but also with real-life benefits for local communities. Thanks to forward thinking leaders and a high level of digital literacy they become islands of relief and inspiration on the ocean of chaos and obscurity. They find ways to cultivate European legacy with a twist of contemporary groove. 

ART IS BETTER WITH YOU is a two-day online event presenting some of the most innovative and inspiring digital practises from the museum & gallery and performing arts ecosystems.

PROGRAM / LINE UP

DZIEŃ 1 

W STRONĘ CYFROWEJ SCENY

Agata Kołacz, TR WARSZAWA (moderatorka)

10.00

Cyfrowa przyszłość kultury

Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

10.20

Rola platform cyfrowych w tworzeniu nowych modeli finansowania sztuk performatywnych i opery

Edilia Ganz, FEDORA

11.00

Odkrywanie immersyjnego teatru Szekspira dzięki wirtualnej i mieszanej rzeczywistości

Sarah Ellis, Royal Shakespeare Company

11.40

Media immersyjne i interaktywne we współczesnym balecie

Annastina Haapasaari, Finnish Opera and Ballet

12.20

Panel: Cyfrowa biegłość a rozwój spektaklu i zdobywanie nowej publiczności 

Edilia Ganz, Sarah Ellis, Annastina Haapasaari, Agata Kołacz (moderatorka)

 

DZIEŃ 2 

JAK POWSTAJE NOWE DOŚWIADCZENIE MUZEALNE

Aleksandra Janus, CENTRUM CYFROWE (moderatorka)

10.00

Przemysły kultury w obliczu cyfrowego zwrotu

Joanna Rożen-Wojciechowska, CKF im. Andrzeja Wajdy, Katarzyna Ślesicka, CKF im. Andrzeja Wajdy

10.20

Jak dawne zbiory budzą nową kreatywność

Merete Sanderhoff, SMK - National Gallery of Denmark

11.00

Doświadczenia immersyjne w muzeach i galeriach

Fabien Barati, Emissive 

11.40

“Z niewielką pomocą przyjaciół”. Jak crowdsourcing pomaga budować wspólnoty, tworzyć więzi z odbiorcą i uczyć się nowych rzeczy

Lizzy Jongma, Wikimedia Netherlands

12.20

Panel: Jak Europejskie muzea stają się lepszymi sąsiadami dzięki innowacjom

Merete Sanderhoff, Fabien Barati, Lizzy Jongma, Aleksandra Janus (moderatorka)

13.10

Rozmowa zamknięcia: Rozwój platform cyfrowych w Polsce

Joanna Rożen-Wojciechowska, CKF

Artur Jóźwik, Biuro Kultury m.st. Warszawy 

Robert Piaskowski, Play Kraków

Kinga Gałuszka (moderatorka)

 

 

[ENGLISH VERSION]

DAY 1

ONWARDS TO DIGITAL STAGE

Agata Kołacz, TR WARSZAWA (moderator)

10.00 [CET]

The Digital Future of Culture

Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

10.20 [CET]

The role of digital platforms in creating new funding models for performing arts and opera

Edilia Ganz, Director, FEDORA

11.00 [CET]

Rediscovering Shakespere’s immersive theatre with VR and MR 

Sarah Ellis, Director of Digital Development, Royal Shakespeare Company

11.40 [CET]

Immersive and Interactive Media in contemporary ballet 

Annastina Haapasaari, Finnish Opera and Ballet

12.20 [CET]

How to champion digital tools to boost live shows & reconnect with your audiences

Edilia Ganz, Sarah Ellis, Annastina Haapasaari, Agata Kołacz (moderator)

 

DAY 2

FOSTERING A NEW MUSEUM EXPERIENCE

Aleksandra Janus, CENTRUM CYFROWE (moderator)

10.00 CET

Cultural industry facing a digital turnaround

Joanna Rożen-Wojciechowska, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

Katarzyna Ślesicka, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

10.20 [CET]

How old collections inspire new creativity

Merete Sanderhoff, SMK, National Gallery of Denmark

11.00 [CET]

Immersive experiences in the museum ecosystem 

Fabien Barati, Emissive 

11.40 [CET]

“With a Little Help from my Friends”. How crowdsourcing can help building communities, bond with online visitors and learn new things

Lizzy Jongma, Wikimedia Netherlands

12.20 [CET]

How innovative digital policies make European museums better citizens and neighbours

Merete Sanderhoff, Fabien Barati, Lizzy Jongma, Aleksandra Janus (moderator)

13.10 [CET]

The Rise of Digital Platforms in Poland

Joanna Rożen-Wojciechowska, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

Artur Jóźwik, City of Warsaw

Robert Piaskowski, Play Kraków

Kinga Gałuszka (moderator)

NEW VISIONS OF REALITY 2

Inkubacja nowej rzeczywistości

Kiedy rok temu na warszawskim Żoliborzu otwierałyśmy pierwszą edycję Nowych Wizji Rzeczywistości, nikt nie podejrzewał, że zmiana, o której dyskutowali nasi goście i odbiorcy, nadejdzie tak prędko i z tak nieoczekiwanej strony. Naszym zamiarem, jako twórczyń wydarzenia poświęconego nowym mediom w kulturze i sztuce, było otwarcie krajowej dyskusji o przemianach społecznych, które stymuluje rozwój mediów immersyjnych. Rozmawialiśmy o globalnym środowisku twórczym, którego zasady i wartości kształtują się tu i teraz, które pragnie być inkluzywne i równościowe, które sprzeciwia się krzywdzącym schematom pracy opartej na wykluczających hierarchiach, jednostronnym lub niemal kolonizatorskim spojrzeniu na podejmowane tematy, a także ograniczeniom wynikającym ze skostniałych kanonów.

To środowisko w Polsce dopiero się rodzi. Jego powstanie i dobrostan zależą nie tylko od relacji z artystami i artystkami XR w innych krajach, gdzie kultura twórczości opartej na nowych technologiach jest znacznie lepiej ukształtowana. Będzie zależał głównie od tego, jak sami określimy pryncypia, które zadecydują o tym, jaką sztukę, kulturę komunikacji i współpracy chcemy wspierać i uprawiać.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 postawił wszystkich przed tym samym dylematem: jak chcemy dalej żyć i co jest dla nas najważniejsze. Środowiska twórcze związane z mediami immersyjnymi stale zadają sobie to pytanie, co wynika zarówno z wczesnego etapu rozwoju przemysłu XR, jak i nadziei, która towarzyszy każdemu, kto pracuje z technologią.

Dlatego w 2020 roku Nowe Wizje Rzeczywistości 2 poświęcone będą temu, czego w ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się o sobie i naszej relacji z technologią, a także temu, jaką drogę widzimy przed sobą i czym może wkrótce okazać się tak zwana “nowa normalność”, której od początku pandemii poszukujemy.

Nasze spotkania odbywać się będą wyłącznie online. Wierzymy jednak, że doświadczenia z pierwszego lockdownu nauczyły nas, jak optymalnie wykorzystywać szanse, które daje komunikacja cyfrowa i skupienie, którego w czasach przed-pandemicznej dystrakcji brakowało nam, aby przemyśleć następny krok.

Ana Brzezińska, Kuratorka wydarzenia New Visions of Reality 2

_____________________

When last year in Warsaw we opened the first edition of New Visions of Reality, none of us suspected that the change we discussed so passionately would come that quickly and from such an unexpected place. 

We have just created a new cultural event in Poland with an intention to open a debate about social changes stimulated by the immersive media. We discussed a new global movement, rules and values that are shaped here and now, and praised an industry that wants to be inclusive and equal, to oppose harmful work patterns based on exclusive hierarchies, one-sided views and old canons.

In Poland the XR industry is only being born. Its creation and well-being depend not only on relations with immersive artists and curators in other countries, in which the culture of technology-based creation is much better formed. It will depend mainly on how we define our principles. We need a decision on what kind of art, communication and collaboration we want to support and promote, and why. An opportunity knocked this dreadful spring.

The COVID-19 crisis has made us ask one question: how is it that we want to live, and what do we consider essential. XR creators repeat this question continuously, which can be a direct result of the early-stage industry development. But it’s also a consequence of Hope - a companion to anyone involved with technology, the last creature that fled Pandora’s box.

That’s why in 2020 New Visions of Reality will focus on what we learned in the past months about our relationship with technology, the path we see ahead of us, and the famous ‘new normal’ that we’ve been so actively seeking since the outbreak of the pandemic.

Our meetings will be held uniquely online. We believe that the experiences from the first lockdown have taught us how to make the most of the opportunities offered by digital communication, and how to value the focus that we lacked in the days of pre-pandemic distraction.

Ana Brzezińska, Curator, New Visions of Reality 2

PROGRAM KONFERENCJI

W 2. edycji NEW VISIONS OF REALITY, pionierskiego warszawskiego wydarzenia poświęconego nowym mediom i relacji sztuki z technologią, CKF im. Andrzeja Wajdy zaprasza do dyskusji o tym, jak wyzwania roku 2020 i trwające przemiany cywilizacyjne wpływają na sztukę, kulturę oraz adopcję mediów immersyjnych.

________________

During the second edition of NEW VISIONS OF REALITY, a Warsaw-based new media event, Andrzej Wajda Centre For Film Culture invites you to join a discussion about the challenges of 2020 and how the current global changes impact art, culture and the adoption of immersive media.

CZWARTEK / THURSDAY

1/10/2020 

14:00 

Nasza cyfrowa droga do nowej rzeczywistości. Jak technologia pomogła nam przejść okres izolacji? 

Our path towards a new reality. How technology helped us to handle self-isolation?

Tomasz Stawiszyński, Ana Brzezińska

14:30 

Czego nauczyliśmy się o naszej relacji z technologią podczas pandemii COVID-19? 

What did we learn about our relationship with technology during the COVID-19 pandemics?

Alek Tarkowski, Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe), Ana Brzezińska (moderator) 

15:30 

Kultura i sztuka w nowym cyfrowym świecie - kryzys, restart czy przebudowa? 

Arts & Culture in the new digital world - crisis, relaunch, or reconstruction?

Krzysztof Gierat (Krakowski Festiwal Filmowy), Agata Kołacz (TR Warszawa), Kamil Bałuk (Instytut Reportażu), Joanna Rożen-Wojciechowska (moderator)

16:30 

Technologie immersyjne: rola VR i AR w budowaniu nowej normalności 

Immersive technologies: the role of VR and AR in building a new reality

Pola Borkiewicz (vnLab, PWSFTviT w Łodzi), Jakub Wróblewski (ASP w Warszawie), Stanisław Liguziński (Imagine Festival), Ana Brzezińska (moderator)

17:30 

VR Made in Poland, czyli polskie projekty immersyjne w rozwoju 

VR Made in Poland: Best immersive experiences in progress

Marta Szarzyńska (“Cosmogonic”), Jacek Nagłowski (“Człowiek z kamerą VR”), Marcin Marczyk (“Dancing Letters”), Marcin Radomski (moderator).

PIĄTEK / FRIDAY

2/10/2020

15:30 

Jak rok 2020 sprawił, że doceniliśmy znaczenie bycia razem 

How 2020 made us understand the need of togetherness

Ana Brzezińska

16:00

Czy to już? Jak nowa normalność może przyspieszyć adopcję wirtualnej rzeczywistości 

Are we there yet? How the new normal could become a VR adoption booster

Liz Rosenthal (Venice VR, Creative XR, Power To The Pixel), Myriam Achard (Phi Centre), Maria Rakusanova (HTC Vive, Raindance), Ana Brzezińska (moderator)

17:00

Potrzeba wspólnoty w czasach kryzysu

The importance of community in times of crisis

Ingrid Kopp (Electric South, Tribeca FF), Ana Brzezińska (moderator)

17:30

Dlaczego współtworzenie powinno stać się podstawą nowej normalności? 

Why digital co-creation should become the new normal?

Katerina Cizek (MIT Open Documentary Lab), Ana Brzezińska (moderator)

BEZ ZNIECZULENIA

Autorski cykl rozmów Magdaleny Juszczyk (RMF Classic) z wybitnymi przedstawicielami polskiego kina.

Autor: Gosia Świderska

Pogłębione dyskusje o kinie, namysł nad bieżącymi zagadnieniami i wielowymiarowe rozmowy o kulturze to specjalność Magdaleny Juszczyk.

ROZMOWY O PATRONIE

Wracamy pamięcią do zarejestrowanych spotkań ze współpracownikami, przyjaciółmi i miłośnikami twórczości Andrzeja Wajdy.

Autor: Sylwia Olszewska

Spotkania z cyklu "Rozmowy o patronie" udostępniamy na kanale YouTube CKF.

TRAMPOLINA DO KINA - ONLINE

Filmowa pracownia edukacyjna dla dzieci “Trampolina do kina” w czasie odosobnienia działa jako grupa na Facebooku.

W ramach codziennych działań edukujemy o filmie, poprzez film i do filmu. Moderatorzy grupy dzielą się wiedzą, doświadczeniem i prowadzą warsztaty, zaś “trampolinowi” wykładowcy i przyjaciele Centrum polecają swoje filmowe odkrycia i dzielą się patentami na to, jak przetrwać trudny czas.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki na profilu CKF na Facebooku.

W ODCINKACH

Serialowe wtorki z Kają Klimek.

Znawczyni pop-kultury Kaja Klimek poleca najciekawsze światowe seriale, analizuje trendy w produkcjach seryjnych oraz dyskutuje ze swoimi gośćmi o tym, co najciekawsze z perspektywy serialożercy.

POLOWANIE NA FILMY

Kilka razy w tygodniu zespół Centrum i gościnni eksperci zapraszają na spotkania live poświęcone kinu i najciekawszym tematom około-filmowym.

Wśród prowadzących program na żywo m.in. Błażej Hrapkowicz (Ale Kino+, Czwórka), Klara Bogusławska (CKF im. Andrzeja Wajdy) oraz Artur Zaborski. 

 

XR HAPPY HOUR

Grupa na Facebooku poświęcona wirtualnej rzeczywistości i nowym mediom.

Codziennie pojawiają się w niej propozycje dla tych, którzy interesują się VR, AR, MR, mediami interaktywnymi i technologią w służbie twórczości, edukacji oraz szeroko pojętego dobra wspólnego. Dzielimy się tym, co lubimy w XR najbardziej, pokazujemy najlepsze realizacje, opowiadamy o przemianach i szukamy w technologii wsparcia dla kultury i komunikacji społecznej.

Moderatorką grupy jest współpracująca z CKF, jako ekspertka ds. innowacji i doradczyni Dyrektorki, Ana Brzezińska - producentka i kuratorka VR, zaangażowana w wirtualizację kilku światowych festiwali (CPH:DOX, Cannes), stypendystka Centrum Cyfrowego, wykładowczyni kilku uczelni wyższych i laureatka wielu nagród w zakresie VR.

Zapraszamy do dołączenia du grupy na profilu CKF na Facebooku.

Felieton Anny Rembowskiej

Komentarze autorek i autorów CKF do zmieniających się realiów.

W każdy poniedziałek Anna Rembowska (CKF im. Andrzeja Wajdy, kwartalnik Przekrój) dzieli się refleksjami i inspiracjami na czas odosobnienia, na bieżąco odnosząc się do ewoluującej sytuacji psychospołecznej wywołanej przez COVID-19. 

Wszystkie felietony dostępne są na stronie Medium CKF.

DKF X

KURTYNA...AKCJA! Autor: Gosia Świderska

Tematyczne cykle spotkań z kinem to doskonała okazja do wymiany myśli i wrażeń na temat sztuki filmowej. Nazwa DKF X nawiązuje do osiągnięć Zespołu Filmowego „X”, na czele którego stał Andrzej Wajda. 

W ODCINKACH

Dyskusyjny klub filmowy poświęcony serialom. Prowadząca Kaja Klimek przygląda się procesowi powstawania serialu, analizuje tematy poruszane w wybranych produkcjach, szuka nowych kontekstów, w których można odczytać poszczególne sceny. Słowem, rozkłada serial na części pierwsze.

KURTYNA, AKCJA!

Jak przebiegają związki między teatrem a kinem? Analizujemy najciekawsze przypadki, gdy teatr wkracza w przestrzeń kina - jako temat, znacząca lokacja lub dominanta stylistyczna. Po seansie filmowym z twórcami i ekspertami rozmawia dziennikarka RMF Classic Magdalena Juszczyk.

DKF WAJDA

Dziennikarka Polskiego Radia Joanna Sławińska prowadzi widzów przez arcybogaty świat filmów Andrzeja Wajdy. Z twórcami oraz znawcami kina szuka sposobów na reinterpretację klasycznych dzieł Mistrza. Z kolei tym, którzy spotykają się z filmami Wajdy po raz pierwszy, przybliża kontekst, w jakim powstały. 

W MAŁYM KINIE

Rozmowy o kinie warto uczyć się od małego. Filmy pomagają nam rozumieć własne i cudze emocje. Zabierają nas w podróż po światach, których nie znamy. Dlatego w ramach specjalnego DKF-u dla najmłodszych odwiedzamy zakątki, w których mali bohaterowie przeżywają niezwykłe przygody.

Program zawieszony w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19

PREMIERA NA BIS

Autor: Tomasz Sagan

Tuż po oficjalnej premierze polskie nowości filmowe trafiają na bis do CKF.

W ramach cyklu “Premiera na bis” Centrum Kultury Filmowej prezentuje Warszawiakom i Warszawiankom najnowsze rodzime tytuły filmowe.

Po projekcjach spotykamy się z gwiazdami kina, uznanymi twórcami i obiecującymi debiutantami. “Premiera na bis” to propozycja przede wszystkim do tych widzów, którzy śledzą bieżący repertuar kin i cenią sobie dostęp do nowości filmowych.

Kuratorka: Klara Bogusławska

Program zawieszony w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19

TRAMPOLINA DO KINA

Autor: Gosia Świderska

Edukujemy poprzez zabawę i praktykę w myśl zasady, że najwięcej uczymy się o filmie, biorąc udział w jego tworzeniu.

Program “Trampolina do kina” jest skierowany do dzieci w różnym wieku i realizowany jest w odsłonach “na żądanie”, letniej i rodzinnej. Jego celem jest rozwijanie twórczego potencjału dzieci i pogłębianie ich kompetencji kreatywnych. 

  • TRAMPOLINA DO KINA “NA ŻĄDANIE”

Zapraszamy szkoły podstawowe, przedszkola, ośrodki wychowawcze i terapeutyczne, domy kultury oraz instytucje działające w dzielnicach Warszawy do objazdowej pracowni edukacyjnej CKF. Oferujemy warsztaty i projekcje filmowe realizowane w siedzibie zapraszającego. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w zajęciach tematycznych wyjaśniających, na czym polega praca filmowca. Warsztaty dopasowane są do potrzeb programowych zapraszającego: mogą dotyczyć patrona szkoły, ważnego wydarzenia lub osoby, lektury, a także istotnych dla dzieci tematów, np. ekologii.

Nasze zajęcia wspomagają realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych, języka polskiego i historii. Ważnym elementem naszej oferty edukacyjnej jest jej aspekt psychospołeczny: praca nad filmem uczy komunikacji i współdziałania w zespole, sztuki kompromisu oraz planowania. Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne (90 minut) i są prowadzone przez twórcę z branży filmowej. 

  • TRAMPOLINA DO KINA - EDYCJA LETNIA

Letnia odsłona “Trampoliny do kina” to propozycja dla dzieci, które chcą aktywnie spędzić czas w okresie wakacyjnym. Warsztaty składają się z pięciu intensywnych spotkań filmowych w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Dzieci wcielają się w filmowców-amatorów: poznają historię filmu i podstawy warsztatu. Uczą się pisać scenariusz oraz rysować storyboardy. Poznają tajniki pracy montażysty, dźwiękowca, scenografa i kostiumografa. Uczą się tworzyć filmy animowane w różnych technikach (np. animacji poklatkowej). Uczestniczą w projekcjach filmowych połączonych z omówieniem materiału. Oglądają też efekty swojej pracy na dużym ekranie.

  • TRAMPOLINA DO KINA - EDYCJA RODZINNA

Warsztaty i projekcje filmowe dla rodzin z dziećmi, realizowane w soboty w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Do zabawy w kino zapraszamy dzieci od 5 roku życia, ich rodziców i opiekunów. Uczestnicy spotykają się z filmowcami, którzy opowiadają o praktyce zawodów filmowych. Dzieci projektują kostiumy, animują zabawki oraz montują filmy. Rodzice i opiekunowie biorą aktywny udział w pracach warsztatowych. W ramach zajęć odbywają się projekcje filmowe poprzedzone wstępem edukacyjnym.

Kuratorki: Katarzyna Ślesicka, Monika Górska

W czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 program odbywa się online w zmienionej formule

WARSAW FILM NEST

Program “Warsaw Film Nest” adresowany jest do młodzieży poszukującej inspiracji zawodowych w świecie filmu.

“Warsaw Film Nest” to kompleksowy program skierowany do licealistów i studentów oraz pasjonatów kina, którzy są ciekawi, który zawód filmowy odpowiada ich zainteresowaniom i predyspozycjom. To pierwszy stopień wtajemniczenia dla tych, którzy chcą dołączyć do grona profesjonalistów sektora audiowizualnego. Emocje związane z kontaktem z twórcami kina to nie wszystko. Potrzebna jest też odwaga i otwarte, lub choćby uchylone, drzwi do branży filmowej. Dlatego zapraszamy młode pokolenie Warszawiaków do udziału w warsztatach z praktykami kina.

Podczas zajęć kształtujemy świadomość tego, czym jest praca w funkcji reżysera, scenarzysty, operatora kamery, operatora dźwięku, specjalisty ds. postprodukcji, montażysty czy producenta; pomagamy też nawiązać pierwsze relacje z branżą filmową. W trakcie kursu wykorzystujemy narzędzia mentoringowe i coachingowe, elementy doradztwa zawodowego oraz praktyczne ćwiczenia. 

W “filmowym gnieździe” dotychczas odbyły się warsztaty pt. „Realizacja oświetlenia na planie filmowym”, “Realizacja dźwięku na planie filmowym”, “Podstawy reżyserii filmowej”, “Podstawy pisania scenariusza”, „Reżyseria filmu dokumentalnego”, „Scenografia filmowa” a także cykl konsultacji indywidualnych. 

Kuratorki: Katarzyna Ślesicka, Edyta Wróblewska

 

SKOK W DOK

Laboratorium pomysłów dokumentalnych, w którym odpowiadamy na pytania: jak stworzyć film dokumentalny i uzyskać wsparcie w jego realizacji? Jak w formule dokumentalnej opowiadać o świecie dzieci i młodzieży?

Program “Skok w dok” to edukacyjny eksperyment skierowany do tych, którzy pragną tworzyć filmy dokumentalne lub mają pomysł na ciekawą opowieść o świecie młodych ludzi.

W laboratorium pomysłów dokumentalnych wszyscy – od dzieci po seniorów – mogą spróbować swoich sił. “Skok w dok” kierujemy do dzieci w wieku 10+, twórców filmowych, nauczycieli i opiekunów. Jesteśmy przekonani, że profesjonalni filmowcy mogą uczyć się od dzieci jak kręcić o nich filmy, że rodzice i nauczyciele mogą wspólnie z dziećmi opowiadać historie, a dzieci - samodzielnie pokazywać swój świat.

Kino dzieci cieszy się dużą popularnością w Europie Północnej i Zachodniej. Dokumenty, których bohaterami lub współtwórcami są osoby młode, dotykają realnych problemów, uczą oddzielać fikcję od rzeczywistości, stanowią też platformę do spotkania z dorosłymi. W Polsce wciąż powstaje zbyt mało filmów tego rodzaju. Nasz program ma na celu wypełnienie tej luki. 

“Skok w dok” został zainaugurowany podczas Forum Kina Dokumentalnego dla dzieci, które odbyło się w 2019 roku w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie. 

Kuratorki: Karolina Śmigiel, Diana Gaik

W czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 program odbywa się online w zmienionej formule

BADANIE DEFICYTOWYCH ZAWODÓW FILMOWYCH

Realizacja badania deficytowych zawodów filmowych rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Jego cele to:

  • Określenie kluczowych zjawisk i czynników wpływających na pojawianie się nowych zawodów w kinematografii/branży audiowizualnej oraz wskazanie najważniejszych trendów w tym obszarze.

  • Stworzenie listy nowych zawodów, specjalizacji i umiejętności filmowych, które wyłoniły się wskutek przemian technologicznych, organizacyjnych czy finansowych zachodzących w branży filmowej / audiowizualnej.

  • Wskazanie najbardziej deficytowych zawodów filmowych - zarówno nowych, jak i “klasycznych”. Dokładne przyjrzenie się deficytowym specjalizacjom, w przypadku których trudno wskazać systemowe programy edukacji formalnej i pozaformalnej.

  • Prześledzenie ścieżek kariery edukacyjnej i zawodowej przedstawicieli wybranych zawodów filmowych. Określenie kluczowych momentów “wchodzenia” do zawodu, sposobów zdobywania nowych i niezbędnych kompetencji, etapów budowania kariery w przypadku specjalizacji, których nie można się nauczyć w ramach systemowej edukacji formalnej. Doprecyzowanie kompetencji i predyspozycji wymaganych od przedstawicieli wybranych nowych i deficytowych zawodów filmowych.

  • Określenie sposobów, w jakie przedstawiciele branży filmowej - w szczególności osoby odpowiedzialne za rekrutację pracowników i koordynację zespołów filmowych -  radzą sobie z wyzwaniami kadrowymi i deficytami w obrębie wybranych specjalizacji, w tym zarówno nowych, jak i “wymierających” zawodów.

  • Analiza dostępnych i potencjalnych możliwości kształcenia formalnego i pozaformalnego w obszarze wybranych specjalizacji i zawodów. Analiza trendów edukacyjnych związanych z nowymi zawodami filmowymi (Polska, Europa) oraz prezentacja dobrych praktyk w tej dziedzinie.

  • Stworzenie rekomendacji dotyczących budowania ścieżki edukacji dla tzw. nowych zawodów i specjalizacji w Polsce, szczególnie w kontekście zawodów deficytowych.

Kuratorka: Anna Rembowska

NEW VISIONS OF REALITY

“Nowe Wizje Rzeczywistości” to międzynarodowe wydarzenie poświęcone wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości (VR) w kulturze i sztuce.

Wydarzenie w atrakcyjny sposób łączy elementy przeglądu treści VR, konferencji i spotkań networkingowych. Jego celem jest zapewnienie polskim odbiorcom dostępu do dorobku europejskiej i światowej sztuki filmowej w obszarze VR.

Odbywające się raz do roku w Warszawie spotkanie wybitnych przedstawicieli świata sztuki, mediów i technologii ma też na celu omówienie i przeanalizowanie filmów VR o szczególnych walorach artystycznych oraz podjęcie dyskusji o wpływie VR na stan dzisiejszej kultury artystycznej.

Kuratorka: Ana Brzezińska